فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهداری و تعمیرات راهبردی تأسیسات مکانیکی و برقی مرکز آموزشی درمانی آیت ا.. خوانساری اراک (۲۸- ۹۷ )

۲۶ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۴:۰۴ کد : ۹۴۵ مناقصات
تعداد بازدید:۲۷۴۰۷

دانشگاه علوم پزشکی اراک  درنظر دارد مناقصه عمومی واگذاری امور نگهداری و تعمیرات راهبردی تأسیسات مکانیکی و برقی مرکز آموزشی درمانی آیت ا.. خوانساری اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید متقاضیان باید دارای سوابق کاری مرتبط و مستند و دارای صلاحیت فنی ( حداقل رتبه حداقل 5 تاسیسات )  از سازمان برنامه و بودجه کشور وصلاحیت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باشند . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ   25/06/1397می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روزسه شنبه    تاریخ  27/06/1397
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات و تکمیل و ارسال مستندات مناقصه:  روزشنبه   تاریخ   07/07/1397  
زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت  10 صبح روز یکشنبه   تاریخ  08/07/1397   
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 145.000.000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران 
حد نصاب تعداد شرکت کنندگان در مناقصه جهت بازگشایی پاکت ها 2 شرکت کننده می باشد.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک مدیریت آمارو فناوری اطلاعات تلفن 08633130941 و امور حقوقی و قراردادها  و تلفن  08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مناقصه تعمیرات تاسیسات