فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات فوریتهای پیش بیمارستانی و حوادث پایگاههای اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی اراک (۴۳- ۹۸ )

۲۴ آذر ۱۳۹۸ | ۱۴:۱۸ کد : ۶۹۱۷ مناقصات
تعداد بازدید:۲۷۲۳۶

دانشگاه علوم پزشکی اراک درنظر دارد مناقصه عمومی خرید خدمات فوریتهای پیش بیمارستانی و حوادث پایگاههای اورژانس 115 در سطح استان مرکزی ( 8 پایگاه ) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت   ( ستاد ایران ) به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران واجد شرایط درصورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 23/09/1398می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد  مناقصه ازسایت :  روز چهارشنبه   تاریخ  27/09/1398
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه:  روز شنبه   تاریخ   07/10/1398  
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  9  روز یکشنبه   تاریخ  08/10/1398  
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 2.218.867.577 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران .
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند .
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس 115


( ۳ )