فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان ولیعصر عج و امورحمل و نقل درون شهری و برون شهری مرکز بهداشت شهرستان اراک (۴۰و۴۱- ۹۸ )

۱۱ آذر ۱۳۹۸ | ۰۹:۲۵ کد : ۶۷۳۰ مناقصات
تعداد بازدید:۲۹۰۱۱

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری امور ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان ولیعصر (عج) و امورحمل و نقل درون شهری و برون شهری مرکز بهداشت شهرستان اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشاراسناد مناقصات در سامانه تاریخ 10/09/1398می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد  مناقصات ازسایت :  تا روز پنجشنبه   تاریخ  14/09/1398
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصات :  روز  یکشنبه   تاریخ   24/09/1398  
زمان بازگشایی پاکت های مناقصات : ساعت  9 صبح روز دوشنبه   تاریخ  25/09/1398  
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 
1- ایاب و ذهاب بیمارستان ولیعصر (عج)  : 230.112.000 ریال  
2- حمل و نقل درون شهری و برون شهری مرکز بهداشت شهرستان اراک:827.340.000 ریال 
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند .
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه ایاب و ذهاب بیمارستان ولیعصر


( ۱ )

نظر شما :