آگهی مزایده واگذاری خدمات سرپایی داروخانه با انبار دارویی بیمارستان امام خمینی (ره) محلات

۱۵ آبان ۱۳۹۷ | ۱۰:۵۸ کد : ۱۶۹۴ مناقصات
تعداد بازدید:۲۸۷۲۱

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد به استناد ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری ، نسبت به " واگذاری خدمات سرپایی داروخانه با انبار دارویی بیمارستان امام خمینی (ره) محلات  را از طریق اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
 لذا متقاضیان واجد شرایط میتوانند از زمان انتشار آگهی روز شنبه مورخ 19/08/1397 تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 26/08/1397 با مراجعه به  امام خمینی (ره) محلات  شهرستان محلات  نسبت به کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد شرکت در مزایده اقدام و پس از تکمیل در مهلت مقرر با قید قبولی و امضاء کلیه اوراق و ضمیمه نمودن مدارک و مستندات مورد نیاز به همراه پیشنهاد خود لغایت روز چهارشنبه 07/09/1397 تحویل نمایند .
-مهلت واگذاری : یکسال از تاریخ عقد قرارداد .
-مبلغ تضمین شرکت در مزایده : به شرح اسناد مزایده برابر با31.200.000 ریال 
- محل ، زمان و مهلت تحویل اسناد و مدارک و قیمت های پیشنهادی: به شرح اسناد مزایده و لغایت روز چهارشنبه مورخ 07/09/1397 
- نشانی محل دریافت اسناد مزایده  و تحویل  مدارک و پیشنهاد قیمت : محلات خیابان شهید جمهوری  بیمارستان امام خمینی ره امور مالی .
 


( ۳ )