آگهی مزایده واگذاری خدمات سرپایی و بستری داروخانه بیمارستان امام علی (ع) کمیجان

۰۶ آبان ۱۳۹۷ | ۱۳:۲۶ کد : ۱۶۰۵ مناقصات
تعداد بازدید:۲۸۴۰۷

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد به استناد ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری ، نسبت به " واگذاری خدمات سرپایی و بستری داروخانه  بیمارستان امام علی ع کمیجان را از طریق اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
لذا متقاضیان واجد شرایط میتوانند از زمان انتشار آگهی روز چهارشنبه مورخ 09/08/1397تا آخر وقت اداری روزسه شنبه مورخ 15/08/1397با مراجعه به  بیمارستان امام علی ع کمیجان نسبت به کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد شرکت در مزایده اقدام و پس از تکمیل در مهلت مقرر با قید قبولی و امضاء کلیه اوراق و ضمیمه نمودن مدارک و مستندات مورد نیاز به همراه پیشنهاد خود لغایت روز یک شنبه 27/08/1397تحویل نمایند .
-مهلت واگذاری : یکسال از تاریخ عقد قرارداد .
-مبلغ تضمین شرکت در مزایده : به شرح اسناد مزایده برابر با 23.100.000 ریال 
- محل ، زمان و مهلت تحویل اسناد و مدارک و قیمت های پیشنهادی: به شرح اسناد مزایده و لغایت روز یکشنبه مورخ 27/08/1397تا پایان وقت اداری .
- زمان بازگشایی پاکتهای مناقصه گران ( پاکت الف و پاکت ب ) روز دوشنبه 28/8/1397 
- نشانی محل دریافت اسناد مزایده  و تحویل مدارک و پیشنهاد قیمت :  شهرستان کمیجان اول محله انار بیمارستان امام علی ع امور مالی بیمارستان.